Travanj 07, 2014 3468

Prijava za upis djece u DV Tamaris za pedagošku godinu 2014./2015.

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

PRIJAVA
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TAMARIS
za pedagošku 2014./2015. godinu

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtići «Tamaris» Vodice primati će zahtjeve za upis djece predškolske dobi tj. od navršene godine dana (do 31.kolovoza 2014.) u slijedeće programe:
a) 9,5 -satni jaslični program (6.30 – 16.00 sati)
b) 10 -satni vrtićni program (6.30 – 16.30 sati)
c) 5,5 -satni jutarnji program (8.00 – 13.30 sati)
od 07. - 25. travnja 2014.

Zahtjevi se predaju u uredu pedagoginje od 8.00 – 13.00 sati ili u PO Čista Velika kod odgojiteljice.

OBVEZATNA DOKUMENTACIJA :

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću prema mjestu stanovanja:
-popunjen i potpisan zahtjev-upitnik za upis (dobiva se u dječjem vrtiću)
-rodni list djeteta (preslika) i OIB djeteta
-uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta
-potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u vrtić (UT-XI-2-30- kod pedijatra ili liječnika obiteljske medicine)
-iskaznicu cijepljenja (preslika)
-osobne iskaznice oba roditelja ( prebivalište mora biti na području grada Vodica )
-rješenje HZZO-a o priznavanju prava na rodiljni ili roditeljski dopust, tj. dokaz o povratku na posao od 31.08. tekuće godine ( za roditelje koji ga koriste)
-ostala dokumentacija kojom dokazujete činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu u dječji vrtić (popis se nalazi na zahtjevu – upitniku i na web stranici: www.vrtic.infovodice.com)

OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa djece bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića i na web stranici: vrtic.infovodice.com

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću dječjeg vrtića

UPIS

Roditelji djece primljene slijedom obavijesti obvezatni su s dječjim vrtićem sklopiti Ugovor o korištenju usluga.

Iz PRAVILNIKA O UPISIMA I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE izdvajamo slijedeće:

Članak 3.
Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem na području Grada Vodica (Vodice, Gaćelezi, Grabovci, Čista Velika, Čista Mala, Prvić Luka i Prvić Šepurina).
Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti.

Članak 4.
Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati primijenit će se sljedeći kriteriji i redoslijed za ostvarivanje prednosti pri upisu, kako slijedi:
01. djeca žrtava i invalida domovinskog rata
02. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
03. djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece
04. djeca zaposlenih roditelja
05. djeca u udomiteljskim obiteljima
06. djeca s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite skupine
07. djeca samohranih roditelja

Članak 8.
Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis dužni su priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
1. Za dijete invalida Domovinskog rata - rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
2. Za dijete oba zaposlena roditelja – potvrdu mirovinskog osiguranja o ranom odnosu (izdaje HZZMO ispostava Vodice,)
3. Za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem – potvrdu mirovinskog osiguranja o ranom odnosu (izdaje HZZMO ispostava Vodice, )potvrde poslodavca o radnom statusu roditelja 
/ dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica / dokaz o statusu poljoprivrednika; odluku općinskog suda o razvodu braka i skrbništvu nad djetetom , potvrdu o visini alimentacije
4. Za dijete koje živi samo s jednim, samohranim roditeljem – potvrdu mirovinskog osiguranja o ranom odnosu (izdaje HZZMO ispostava Vodice, )potvrde poslodavca o radnom statusu roditelja / dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica / dokaz o statusu poljoprivrednika; dokaz o samohranosti: smrtni list za preminulog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju roditelja
5. Za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece – rodni list za svako dijete
6. Za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za Utvrđivanje navedenih potreba i status djeteta
7. Za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju
8. Za djecu u udomiteljskim obiteljima – sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta

Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge neće biti uzeti u razmatranje.
Podnositelji zahtjeva koji nisu priložili odgovarajuće dokaze ne mogu se pozivati na prednost pri upisu.

 

Poslijednja izmjena dana Petak, 16 Svibanj 2014 21:05