Ožujak 11, 2021 1344

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Vodica

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Na temelju članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/07 i „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 01/15), Gradsko vijeće Grada Vodica na 26. sjednici od 10. ožujka 2021. godine, raspisuje i objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Vodica

I.

Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vodica, budući da mandat dosadašnjih članova ističe 08. srpnja 2021. godine.

Savjet mladih Grada Vodica savjetodavno je tijelo Grada Vodica i osniva se u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Vodica.

 

II.

            Savjet mladih broji 7 (sedam) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

            U savjet mladih Grada Vodica mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Vodica koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u savjetima mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih 30 godina života.

            Članove Savjeta mladih Grada Vodica bira Gradsko vijeće Grada Vodica na vrijeme od tri godine.

 

III.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge koje su sukladno Statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

 

IV.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vodica podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrži slijedeće podatke:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja (ukoliko se radi o pravnoj osobi),
  • podaci o kandidatu za člana i zamjenika člana savjeta mladih (ime i prezime, datum i godina rođenja, OIB, prebivalište, preslika osobne iskaznice),
  • obrazloženje prijedloga iz kojeg je vidljivo zbog čega se kandidat predlaže.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom, a za neformalnu skupinu prijedlog mora sadržavati ime i prezime, adresu boravišta/prebivališta, godinu rođenja i potpis najmanje 20 mladih osoba od 15 do navršenih30 godina koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Vodica.

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Uz prijedlog kandidatura ovlašteni predlagatelj je dužan priložiti i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih.

 

V.

            Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

            Izvješće i popis kandidatura iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Gradskom vijeću i objavljuju na mrežnoj stranici Grada Vodica i portalu Info Vodice.

            Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih na način utvrđen Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Vodica.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vodica dostavljaju se na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8., Vodice, s naznakom «Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Vodica», u roku od 15 dana od dana objave na mrežnoj stranici  Grada Vodica.

KLASA:    021-06/21-01/01

UR.BROJ: 2182/04-03/03-21-1

Vodice, 10. ožujka 2021. godine
PREDSJEDNIK
Marin Mikšić, v.r.

djelomob1.jpg