Lipanj 04, 2021

Tvrtka Leć raspisala Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na tržnici Vodice

Ocjeni sadržaj
(4 glasova)

Temeljem Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj: 125/11, 64/15 i 112/18) LEĆ d.o.o. raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora putem prikupljanja pisanih ponuda

Tekst ponude pročitajte ispod

LEĆ d.o.o., Obala Juričev Ive Cota 9
22211 VODICE
OIB: 79331181937

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora
putem prikupljanja pisanih ponuda

 

I PREDMET NATJEČAJA
1.    poslovni prostor na tržnici u Vodicama, označen kao prostor br. 1., ukupne površine 7 m2, početna cijena zakupnine iznosi 17.325,00 kn, bez PDV-a
2.    poslovni prostor na tržnici u Vodicama, označen kao prostor br. 2., ukupne površine 9,2 m2, početna cijena zakupnine iznosi 22.770,00 kn, bez PDV-a
3.    poslovni prostor na tržnici u Vodicama, označen kao prostor br. 3., ukupne površine 17,7 m2, početna cijena zakupnine iznosi 43.807,00 kn, bez PDV-a
4.    poslovni prostor na tržnici u Vodicama, označen kao prostor br. 4., ukupne površine 9,7 m2, početna cijena zakupnine iznosi 24.007,00 kn, bez PDV-a

II OPĆI UVJETI NATJEČAJA
1.    Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske te pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koju namjeravaju obavljati u poslovnom prostoru.
2.    Poslovni prostori daju se u zakup u stanju u kakvom se trenutno nalaze na rok do 15.05.2022. godine.

UVJETI PLAĆANJA ZAKUPNINE:
-    mjesečno po ispostavljenoj fakturi ili
-    jednokratna uplata ponuđene ukupne zakupnine uz odobrenje 10% popusta.

3.    Natjecatelji koji sudjeluju u natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 kn, na žiro-račun LEĆ d.o.o., otvoren kod Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR2423600001101468694, s opisom plaćanja: jamčevina-javni natječaj poslovni prostori.
Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti.

4.    Pisane ponude prikupljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na www.lec.hr, zaključno do 10. lipnja 2021. godine u 13,00 sati.

5.    Pisane ponude s traženim dokazima i prilozima i označenom visinom zakupnine treba dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu:
LEĆ d.o.o., Obala Juričev Ive Cote 9, 22211 Vodice

Povjerenstvo za postupke natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora
„Natječaj za zakup poslovnog prostora - ne otvarati“

Pisana ponuda mora sadržavati:
-    naziv i sjedište ponuditelja,
-    ponuđeni iznos zakupnine ispisan brojkama i slovima, bez PDV-a,
-    presliku obrtnice ili izvadak iz sudskog ili obrtnog registra ako je natjecatelj obrtnik ili pravna osoba, a za udruge izvod iz registra udruga,
-    kratak opis djelokruga rada podnositelja (natjecatelja),
-    dokaz o uplati jamčevine,
-    dokaz o nepostojanju dospjelih obveza prema LEĆ d.o.o. (potvrda ekonomsko- računovodstvenog sektora LEĆ d.o.o.),
-    broj žiro-računa i naziv banke za povrat jamčevine,
-    Izjavu da će se u LEĆ d.o.o. prilikom potpisa ugovora dostaviti bjanko zadužnica na iznos ukupne ponuđene zakupnine iz ponude,
-    Izjavu o prihvaćanju općih uvjeta iz natječaja,

Izjavu o prihvaćanju postavljanja reklama i označavanja poslovnog prostora sukladno projektnom nacrtu.

Javno otvaranje ponuda obaviti će se dana 10. lipnja 2021. godine u 13,00 sati, u prostorijama LEĆ d.o.o., Obala Juričev Ive Cote 9., Vodice.

Nepotpune ponude, ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda i ponude natjecatelja koji na dan isteka roka za dostavu ponuda imaju bilo kakav dug prema LEĆ d.o.o. neće se razmatrati.

-    u cijenu zakupa zaračunata je usluga korištenja WC-a, vode i kanalizacijskog sustava, dok troškove električne energije i troškove prikupljanja otpada snosi zakupnik;
-    nije dozvoljeno izlaganje asortimana izvan poslovnog prostora, na vanjskom zidu poslovnog prostora kao ni na javnoj površini ispred objekta;
-    nisu dozvoljene nikakve intervencije na fasadi poslovnog prostora;
-    eventualni klima uređaji moraju biti postavljeni (gdje je to moguće) na krovu, a za ostale prostore dozvoljava se postavljanje mobilnih klima uređaja;
-    dozvoljeno je uređenje unutrašnjosti poslovnog prostora po želji zakupnika osim zamjene prozora, vrata i pločica;
-    nije dozvoljeno poslovni prostor ili dio prodajnog prostora dati u podzakup ili ustupiti na bilo koji način drugoj osobi, odnosno korisniku;

6.    Sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i Odluci o davanju u zakup poslovnih prostora najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

7.    Dosadašnji zakupnik ima pravo prvozakupa uz uvjet prihvaćanja najvećeg ponuđenog
iznosa zakupnine.

8.    Najpovoljniji ponuđač obvezan je u roku 5 dana od dana dostave Odluke o odabiru zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora s LEĆ d.o.o., u protivnom smatrat će se da je odustao od zakupa, prostor će se ponuditi slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, a uplaćena jamčevina se ne vraća.

9.    LEĆ d.o.o. zadržava pravo ne izabrati niti jednog natjecatelja i pravo poništiti natječaj, bez obrazloženja i odgovornosti prema natjecateljima.

10.    Sve informacije u svezi natječaja mogu se dobiti svakim radnim danom na telefon: 022/443-787, od 8-14 sati.

Sponzorirana objava